Strana zelených a Evropští demokraté: společně ukončíme vládu jedné strany v Praze (Tisková zpráva)

22.07. 2010 vložil witzany

Tisková zpráva

volební koalice Strany zelených a Evropských demokratů

V Praze dne 22. 7. 2010

„Strana zelených a Evropští demokraté:

společně ukončíme vládu jedné strany v Praze“

Strany zelených a SNK Evropští demokraté půjdou do voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy společně. Cílem koalice je zásadním způsobem změnit poměry na pražské radnici, osvobodit Prahu od svěrací kazajky arogance, developerského lobbismu a nekonečného plýtvání penězi a vrátit Pražanům možnost ovlivnit rozhodování o klíčových otázkách města.

Společným kandidátem na primátora je tandem Petra Kolínská a Jiří Witzany. Lídry v jednotlivých obvodech jsou Obvod I: Petra Kolínská (SZ); Obvod II: Zuzana Drhová (SZ), členka zast. hl. m. Prahy; Obvod III: Petr Štěpánek (SZ), člen zast. hl. m. Prahy; Obvod IV: Ondřej Mirovský (SZ), člen zast. MČ Praha 7; Obvod V: Jiří Witzany (SNK ED); Obvod VI: Jana Ryšlinková (za EDS), členka zast. hl. m. Prahy; Obvod VII: Olga Sedláčková (SNK ED), členka zast. hl. m. Prahy 2002-2006.

V kampani zúročí lídři zkušenosti z intenzivní opoziční práce, jejímž výsledkem je mj. rozkrytí kauzy Opencard, záchrana financování pražské kultury, zveřejňování netransparentních změn územního plánu a upozorňování na zjevně nevýhodné smlouvy a zakázky (mj. Incheba, Dopravní podnik). Detaily volebního programu zveřejní koalice do konce srpna.

Jsme přesvědčeni, že se nám společně v tomto volebním období podařilo argumentačně porazit a dostat na kolena politickou stranu dlouhodobě ovládající pražskou radnici. Protože ve standardní demokracii dostává v tomto okamžiku šanci převzít odpovědnost opozice, která je nejlépe pro tento úkol připravena, jsme přesvědčeni, že se naše volební nabídka setká u veřejnosti i u médií s úspěchem,“ uvedli Kolínská a Witzany.

Kontakty:

Petra Kolínská 776 552 022, petra.kolinska@cityofprague.cz

Jiří Witzany 602 356 122, jiri.witzany@cityofprague.cz

Příloha: Profily lídrů volebních obvodů

Obvod I.: Petra Kolínská

Petra Kolínská (1975) vystudovala Filozofickou fakultu UK. V roce 1994 byla jedním ze zakládajícíh členů nezávislého časopisu Parlamentní zpravodaj. V redakci Parlamentního zpravodaje pracovala s přestávkami do roku 2002 a zastávala mj. pozici vedoucí rubriky a zástupce šéfredaktora. Od října roku 2002 působila jako redaktorka zpravodajství portálu Econnect pro oblast životní prostředí, v roce 2003 byla šéfredaktorkou zpravodajství portálu ECN. Je spoluautorkou portálu Občanská společnost – návod k použití . Od ledna 2004 do července 2005 vedla občanské sdružení Centrum SOS Praha a jeho kampaň Dopravní alternativa pro Prahu. Od února 2006 do června 2007 pracovala ve sdružení Oživení, kde měla na starosti projekty zaměřené na propagaci udržitelné mobility ve městě. Od července 2007 pracuje ve Státním fondu životního prostředí.

Členkou Strany zelených je od léta 2004. Od září 2005 je předsedkyní Krajské organizace SZ v Praze. V podzimních komunálních volbách byla zvolena do Zastupitelstva Městské části Praha 6 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy. V obou orgánech se jako neuvolněná zastupitelka věnuje zejména problematice dopravy a otevřenosti veřejné správy.

Obvod II.: Zuzana Drhová

Zuzana Drhová se dlouhodobě zaměřuje na ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a činnost neziskových organizací.

Vystudovala Vysokou školu zemědělskou a doktorandské studium veřejné a sociální politiky na FSV UK. V letech 1997 – 2006 byla  ředitelkou asociace ekologických organizací Zelený kruh).  Od roku 2005 spolupracuje s Centrem pro sociální a ekonomické strategie při FSV UK, od ledna 2010 působí v Agentuře pro sociální začleňování v romských lokalitách.

V  letech 1998 – 2002 se aktivně účastnila činnosti koalice pražských občanských sdružení SOS Praha. Členkou Strany zelených je od roku 2005, od února 2007 je členkou republikové rady a členkou předsednictva Strany zelených.

V Zastupitelstvu hlavního města Prahy se věnuje problematice územního rozvoje a Evropských fondů,  otevřeností veřejné správy a zapojováním veřejnosti  do rozhodování.

Obvod III.: Petr Štěpánek

Petr Štěpánek je povoláním vysokoškolský pedagog, na Univerzitě Karlově přednášel do českou a slovenskou politiku, předtím učil na UNYP v Praze a SUNY v New Yorku. Pracoval jako konsultant v oborech životního prostředí a watchdog/good governance (nevládní organizace/dobré vládnutí). Založil a do roku 2005 vedl občanské sdružení Oživení – Bohemian Greenways, které se podílí na prevenci korupce (www.bezkorupce.cz) a rozvoji cyklostezek (www.greenways.cz). Je členem zastupitelstva Městské části Praha 4.

Veřejné funkce:

2006 – dosud člen zastupitelstva Hl. m. Prahy.

2006 – 2009 radní pro životní prostředí, hl.m. Praha, odpovědný za životní prostředí, energetiku a cyklodopravu. Zastupitel MČ Praha 4 (120 000 obyvatel). Byl zvolen v obvodu Podolí-Pankrác 15,4% hlasů.

2002 – 2006 člen zastupitelstva MČ Praha 4 (140 000 obyvatel), předseda klubu zastupitelů SZ, člen Kontrolního výboru zastupitelstva; práce v opozici; pomohl zachránit několik škol před uzavřením, pomohl odhalit nevýhodné prodeje nebo pronájmy městských nemovitostí, zasazuje se o zřízení Přírodního parku Vltava a o přijetí Etického kodexu zastupitele. Byl zvolen 12,7% hlasů ve volebním obvodu Nusle-Pankrác. V roce 2002 jako leader dovedl s pěti procenty do pražského krajského zastupitelstva kandidátku Moderní město (koalice SZ, SOS, SNK);

2002 – 2006 člen protikorupční komise Rady hlavního města Prahy. Zde prosadil přijetí Etického kodexu zastupitele;

1998–99 člen vyjednávacího týmu pro přistoupení ČR k EU, kapitola životní prostředí, (resortním hlavním vyjednavačem Bedřich Moldan);

1998 mluvčí Ministerstva životního prostředí, zodpovědný za komunikaci s veřejností a za přistoupení České Republiky k Aarhuské úmluvě (právo na informace o ŽP, právo na účast v řízeních týkajících se ŽP a právo na spravedlnost při implementaci těchto rozhodnutí);

1990 krajský zastupitel v Praze (poslanec NV hl.m. Prahy – kooptovaný za OF). Zastupitelstvu předložil návrh na zřízení několika velkoplošných přírodních parků na území Prahy. Všechny tyto návrhy byly přijaty a dodnes se jedná o poslední vyhlášená chráněná území v kraji. Podílel se na koncepci jednotného systému veřejné dopravy s jednotným jízdným (dnes známým jako ROPID obsluhující území Prahy a velké části Středočeského kraje) a úspěšně jej předložil zastupitelstvu ke schválení.

Obvod IV.: Ondřej Mirovský

Ondřej Mirovský (1979) se narodil v Praze, kde také žije. Po absolutoriu na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, oboru ochrana a tvorba životního prostředí, vystudoval postgraduální kurz environmentálního managementu v Amsterdamu a posléze pracoval pro několik mezinárodních environmentálních organizací v Evropě (Friends of the Earth Europe, UNEP). Především se zabýval problematikou vlivu fondů Evropské Unie na životní prostředí a širšími tématy ochrany životního prostředí v rámci Evropské Unie. V současnosti pracuje v ČR na částečný úvazek jako národní koordinátor pro evropský vědecký program GMES (Globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost). Jeho hlavní současnou pracovní náplní je politická práce na Radnici MČ Praha 7, kde pracuje jako předseda finančního výboru Zastupitelstva. Zároveň pracuje v komisi pro životní prostředí.

Členem Strany zelených je od léta 2005. Od roku 2006 je předsedou základní organizace Strany zelených na Praze 7 a zároveň i předsedou klubu zastupitelů Strany zelených v Zastupitelstvu MČ Praha 7.

Obvod V.: Jiří Witzany

Jiří Witzany je povoláním vysokoškolský pedagog, na Vysoké škole ekonomické a na Univerzitě Karlově v současnosti přednáší mezinárodní finanční trhy, finanční deriváty a řízení rizik. Vystudoval Univerzitu Karlovu a Pennsylvania State University, dva roky přednášel matematiku na University of California v Los Angeles. Po téměř deset let působil ve vysokých manažerských funkcích v oblasti řízení bankovních rizik a i nyní pokračuje v projektové spolupráci s bankovním sektorem v rámci společnosti Quantitative Consulting.

Veřejné funkce:

1998 – dosud – člen zastupitelstva Hl. m. Prahy, kde se zabývá zejména oblastí ekonomiky, finančního řízení a hospodaření města. Systematicky a od samotného počátku poukazoval na řadu závažných kauz a problémů města, např. na problémy pražské výstavnictví (Holešovické a letňanské výstaviště i KCP), neúměrné zadlužování města v období 1998-2006, nevhodné a nevýhodné zajišťovací finanční operace, předimenzovaná koncepce pražského dopravního systému, absence podpory vědy, výzkumu a vysokých škol v Praze, privatizace PVK a smluvní vztahy se společností Veolia, projekt Opencard a další veřejné zakázky.

1998 – 2002 – člen finančního, bezpečnostního výboru a komise pro privatizaci PMB . Do ZHMP byl zvolen jako lídr kandidátky Unie pro Prahu (vedené Martinem Bursíkem) s největším počtem preferenčních hlasů a se ziskem 32.5% ve volebním obvodě Prahy 6.

2002 – 2006 – člen finančního a kontrolního výboru, komise pro výstavnictví a předseda Klubu Evropských demokratů v ZHMP. S Janem Kaslem spoluzakládal stranu Evropských demokratů. Byl zvolen jako lídr kandidátky ve volebním obvodu Prahy 6 a 1 s největším počtem preferenčních hlasů.

2006 – 2010 – Místopředseda finančního výboru, člen hospodářského, dopravního výboru a komise pro kulturní granty, vedle J. Ryšlinkové předseda klubu SNK ED v ZHMP. Byl zvolen spolu s J. Ryšlinkovou s největším počtem preferenčních hlasů na kandidátce strany SNK ED, která vznikla integrací SNK sdružení nezávislých a Evropských demokratů

Obvod VI.: Jana Ryšlinková

Jana Ryšlinková je ředitelkou US Bussiness School v Praze a členkou Zastupitelstva hl. m. Prahy. Ve svém půsbení se soustředila zejména na oblast kultury a veřejných zakázek, její jméno je významně spojeno s kauzou Opencard.

Obvod VII: Olga Sedláčková

Olga Sedláčková je profesí projektová manažerka se specializací na rozvoj organizací a řízení změn v organizacích, profesně se věnuje rovněž oblasti hospodářské soutěže. Velkou část svého profesního života pracovala v telekomunikačních společnostech. Má zkušenosti rovněž s řízením projektů v neziskové sféře. V současné době se věnuje především oblasti evropských strukturálních fondů.

Veřejné funkce:

2002 – 2006 členka zastupitelstva Hl. města Prahy, kde se zabývala především oblastí financování měst a obcí a oblasti městské infrastruktury. Spolu s Janem Kaslem a Jiřím Witzanym spoluzakládala stranu Evropských demokratů a byla členkou jejího předsednictva.

Vedle své pracovní činnosti se angažuje rovněž v neziskovém sektoru. Je předsedkyní správní rady proFEM o.p.s. a předsedkyní občanského sdružení Občané pro Prahu 13.

Přílohy:
tisková zpráva: volební koalice 22.7.2010

2 komentáře na “Strana zelených a Evropští demokraté: společně ukončíme vládu jedné strany v Praze (Tisková zpráva)”

  1. witzany napsal:

    Díky za pochvalu, web mi dával dohromady syn Tomas Witzany, využívá redakční systém WordPress

  2. Máte krásný desing webu, co je to za template?

Napište komentář